Trang nhà

Hãy nhớ rằng ...

nhonhe
T6, 28/04/2006 - 20:36

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Hãy nhớ rằng ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .


- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .


- Có ai đó quan tâm đến bạn .


- Có ai đó rất nhớ bạn .

- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .


- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .


- Có ai đó luôn mong đem sự bình yên cho bạn .


- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .


- Có ai đó muốn nắm tay bạn .


- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .


 


- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .


- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .


- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .


- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .


- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.


- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .


- Có ai đó muốn làm mọi điều lành chỉ cho bạn .


- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .


- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .


- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .


- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .


- Có ai đó cần đức tin ở bạn .


- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .


- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn … và


Và có ai đó đã chết thay cho mọi tội lỗi của bạn .Hãy nhớ rằng ...


bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ... trong đời này ! ! ! 


Hãy gửi những dòng này tới những người bạn của bạn để họ biết rằng,
trên thế giới này có một người luôn thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ . . .


 


 


Tp.HCM, <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />06 April 2006


DAVID, TVT


 


     Những thứ ngọt ngaøo thì dễ mua. Nhöng moät ngöôøi ngoït ngaøo thì khoù tìm. Cuoäc soáng ngöøng khi mình ngöøng mô moäng. Hy voïng ngöøng khi mình ngöøng tin töôûng. Tình yeâu ngöøng khi mình ngöøng quan taâm. Tình baïn ngöøng khi mình ngöøng chia seõ. Cho neân haõy chia seõ ñieàu naøy vôùi nhöõng ngöôøi maø baïn coi laø baïn. Ñeå yeâu thöông khoâng caàn ñieàu kieän. Ñeå noùi khoâng caàn suy nghó. Ñeå cho ñi khoâng caàn lyù do vaø ñeå quan taâm maø khoâng caàn söï bieát ôn.


     Göûi ñieàu naøy cho taát caû nhöõng ai maø baïn coi laø baïn. Ñöøng queân göûi laïi cho toâi.